Strona Główna

Msza Świeta Żałobna za zmarłego

 

Śp.

 

STANISŁAWA ZAJĄC

 

Odbedzie się w niedzielę

 

 

7 czerwca o godzinie 15.00

 

w Kościele Parafialnym w Ponicach!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE

NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO ROKU A

4 maja 2020 roku

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH (2, 1-11)

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im  Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze  wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i  mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i  przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Oto słowo Boże.

PSALM 104 RESPONSORYJNY (1ab, 24ac. 29b-30. 31 i 34) 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, * Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! * Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Refren.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją * i w proch się obracają.* Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, * i odnawiasz oblicze ziemi. Refren.

Niech chwała Pana trwa na wieki, * niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja, *będę radował się w Panu. Refren.

CZYTANIE PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN (12, 3b-7. 12-13)

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są  rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW, JANA (20, 19-23)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i  powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są  im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Oto słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANIE opisuje wniebowstąpienie Pana Jezusa, które miło miejsce na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Św. Łukasz opisał je w Dziejach Apostolski około 70 roku.

DRUGIE CZYTANIE stanowi fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Apostoł napisał go w 57 roku w Efezie. Dany tekst podkreśla rolę Ducha Świętego i jego darów w życiu religijnym człowieka i wspólnoty Kościoła.

TRZECIE CZYTANIE z Ewangelii według św. Jana opisuje zdarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie, w wieczerniku znajdującym się domu na Górze Synaj. Tam, tuż po zmartwychwstaniu, Jezus tchnął na apostołów po raz pierwszy Ducha Świętego i przekazał im władze odpuszczenia grzechów.

ZACHOWAJ W SERCU

Dzisiaj, w  pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu Chrystusa, Kościół wspomina zesłanie Ducha Świętego i obchodzi swoje urodziny. My, dzieci Kościoła, odnawiamy i umacniamy dziś nasz związek z Duchem Świętym - trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej, która przebywa wiecznie we wnętrzu żywego Boga, Jednego w Trzech Osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bóg w Trójcy Jedyny jest tajemnicą zakrytą i niedostępną dla pełnego poznania przez słaby, grzeszny i skłonny do błędu rozum ludzki. Dzięki Bożemu Objawieniu człowiek, który ma łaskę wiary, wie coś o tej Tajemnicy. Nim wie, jeśli Je z wiarą przyjmuje. Osobę Ducha Świętego objawia mu Słowo Boże na kartkach Biblii.

Stary Testament nie miał jeszcze pełnego rozeznania o Bogu. W tamtych czasach Bóg objawił się jako Jeden. Zaś w Nowym Testamencie = jako Jeden w Trzech. Stary Testament przeczuwał jedynie bogactwo wewnętrznego życia Boga, które ujawniło się w Nowym Testamencie przez objawienie tajemnicy Trójcy Świętej. W ten sposób poznaliśmy Ducha Świętego jako uosobioną Miłość, która łączy Ojca i Syna.

Dzisiejsze czytania przedstawiają Ducha Świętego jako pierwszy dar Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego. Po zmartwychwstaniu otrzymali Go apostołowie. W wieczerniku Jezus tchnął na nich Ducha Świętego, mówiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są  im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Tak więc Duch Święty jest darem dla apostołów i ich następców, aby do końca świata przebaczali ludziom grzechy. Dla nas, dzieci Kościoła, przebaczenie grzechów jest darem Bożego Miłosierdzia. Otrzymaliśmy je za cenę ofiary Jezusa na krzyżu.

Drugie spotkanie apostołów z Duchem Świętym miało miejsce w wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Było to święto pierwszych wiosennych plonów obchodzone w pięćdziesiątym dniu po święcie Paschy. Tam, po Wniebowstąpieniu, apostołowie z Maryją zgromadzili się na modlitwie. Byli wtedy zalążkiem Kościoła, Jego pierwociną. Jak niegdyś tchnienie Boże ożywiło proch i z niego powstał Adam, tak w wieczerniku, Duch Święty zstąpił na „ludzki proch”, którym byli ci, którzy pierwsi poszli za Jezusem. Z nich powstał Kościół dla zbawiania ludzi na ziemi aż do skończenia świata.

Duch Święty stał się mocą apostołów na głoszenie światu Ewangelii. Umocnieni Duchem Świętym szli odważnie porywać serca ludzi dla Chrystusa, chociaż świat Go odrzucał i ich odrzucał. Święty Paweł dodaje do tego myśl, że Duch Święty jest mocą miłości, która w Kościele jednoczy wszystkich wierzących w Chrystusa.

Dziś każdy katolik obchodzi urodziny Kościoła. Ciesz się z tego! Przecież w Kościele przeżywasz przygodę z Duchem Świętym. Jej początkiem był chrzest święty. Wtedy Duch Święty włączył cię do Kościoła. W Nim oczyścił cię z grzechu i uświęcił. Wtedy stałeś się „świątynią, w której mieszka Święty Duch”. Następnie w sakramencie bierzmowania przyjąłeś siedem darów Ducha Świętego. Stało się to, gdy biskup wyciągnął na nami ręce i powiedział: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”, odpowiedziałeś: Amen (To jest prawda). Tym krótkim słowem zgodziłeś się przyjąć Ducha Świętego, by cię prowadził, uświęcał i utwierdzaćł w dobrym.

W drodze do domu Ojca w niebie kieruj się natchnieniami Ducha Świętego. Kardynał Krajewski radzi, jak rozpoznawać natchnienia pochodzące od Ducha Świętego: „Bardzo łatwo rozpoznać, czy dana myśl jest od Ducha Świętego, a kiedy jest to moje „ego”. Jeżeli coś mnie zubaża i kosztuje, to na pewno to jest Duch Święty.”

Kto straci, ten zyska. Przechodząc obok kościoła, możesz niejednokrotnie poczuć natchnienie: Wejdź na chwilę. Owszem, stracisz nieco czasu, ale zyskasz pokój serca i siłę do tego, by piękniej żyć. Niegdyś pewien kapłan, niefortunnie powiedział na ogłoszeniach parafialnych: Zostańcie na adoracji, te pięć minut nikogo nie zbawi. Przejęzyczył się. Czasem takie pięć minut może nam dać żywe i realne doświadczenie Boga – dać zbawienie.

Od sprzeciwiania się natchnieniom Twoim, Duchu Święty – zachowaj nas Panie!

                                                              Ks. Ignacy Pawlus SDS

PRZYPOWIEŚĆ

NAJKRÓTSZA DROGA DO BOGA

Na pustyni żył w samotności pobożny starzec, pustelnik. Pewnego dnia przyszedł do niego młody człowiek z zapytaniem:

- Ojcze, dużo rzeczy mnie odwleka od Boga. Powiedz mi, jaka wygląda najkrótsza droga do Boga?

Strzec odpowiedział mu: „Wstępuj na drogę, która jest najtrudniejsza,; bierz to, co odrzuca świat; i nie czyń tego, co czyni świat. Sprzeciwiaj się złu świata i wówczas przyjdziesz do Boga najkrótszą drogą!”

                             (Z rosyjskiego przetłumaczył ks. Ignacy Pawlus SDS)

KAWAŁY NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ

Mówi miłośnik mięsa do wegetarianina: - Zawsze chciałem cię zapytać…. - O co? – Widzisz mnie na widok mięsa na patelni cieknie ślina i chce mi się go zjeść! – I po co o tym mi mówisz? - Chcę tylko wiedzieć, czy tobie cieknie ślinka jak ktoś kosi trawę?” **** Bandyci porwali bogatego biznesmena i zawieźli nad rzekę. Tam postanowili dowiedzieć się o jego bogactwach. W tym celu kazali mu się pochylić nad wodą, zanurzyli jego twarz w niej i zaczynają go przepytywać: - Brylanty są? – Nie ma. A złoto jest? - Też nie ma! – A co jest? – Same kamienie! Musicie mnie zanurzyć w wodę głębiej, to może zobaczę złoto i brylanty! **** - Mamusiu, a dlaczego tatuś zawsze siedzi długo w toalecie? – Chowa się tam, synku, przed rzeczywistością! **** - Gdzie ja tylko nie byłem! W Indiach, na Kubie, w Afryce i w Nagasaki. – A na Malediwach byłeś? – Też nie byłem! **** Rozmowy kolegów: - Wypożyczyłem u sąsiada na dwa dni odkurzacz! – I co? – I dopiero dwa dni porządnie spałem! **** - Wiesz, stary, przebrałem się! – Po co? – żeby śledzić swoją żonę! – I co z tego wyszło? – Poznałem ją, żeby sobie poflirtować! – Ciekawe, co ci powiedziała? – Że jej mąż zmarł przed dwoma laty! **** Na jezdni przed czerwonymi światłami zatrzymały się dwa samochody: Renault Logan i Lambordghini. Przez opuszczoną szybę kierowca Logana pyta sąsiada: - Jak się sprawuje pańska taczka? Nie psuje się? – Dobrze się trzyma. A czemu się pan pyta? – Pytam, bo widzę, że mało kto ją kupuje! **** Rozmowa dwóch przyjaciółek: - Jestem kobietą dobrego serca. Dziś rano szliśmy z mężem do banku i rzuciłam biednemu grosik. – A mąż co na to? - To żadne pieniądze – powiedział. – A biedak? – Podziękował, rzecz jasna!

MIŁYCH ZIELONYCH ŚWIĄTEK

W GRONIE RODZINNYM I PRZYJACIÓŁ

ŻYCZĄ DUSZPASTERZE!!!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść