Słowo Boże na Niedzielę

UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA!

SŁOWO BOŻE

NA X NIEDZIELĘ ZWYKŁA W ROKU B

9 czerwca 2024 roku

 

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: "Gdzie jesteś?" On odpowiedział: "Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się". Rzekł Pan Bóg: "Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?" Adam odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem".Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniłaś?" Niewiasta odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam".Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: "Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę". Oto Słowo Boże.

 

PSALM 130 RESPONSORYJNY

REFREN:U Pana łaska oraz odkupienie
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * Panie, wysłuchaj głosu mego. * Nachyl Twe ucho * na głos mojego błagania. Refren.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi? * Ale Ty udzielasz przebaczenia, * aby Ci służono z bojaźnią. Refren.
Pokładam nadzieję w Panu, † dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, * dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka * niech Izrael wygląda Pana. Refren.
U Pana jest bowiem łaska, * u Niego obfite odkupienie. * On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów. Refren.

 

CZYTANIE Z 2 LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN

Bracia: Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: "Uwierzyłem, dlatego przemówiłem"; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja!

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, * a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, * przyciągnę wszystkich do siebie.

Alleluja, alleluja, alleluja!

 

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». Oto Słowo Pańskie.

 

O CZYTANIACH

W dzisiejszych czytaniach spróbuj dostrzec zbawczy łańcuch działań Boga po upadku Adama i Ewy. Najpierw obiecuje Zbawiciela, który pokona szatana. Potem posyła go w osobie Jezusa Chrystusa. On pokazał, że szatana da się pokonać. W Chrystusie jest początek twojego nowego życia, jeśli go pragniesz.

 

1 CZYTANIE  (Rdz 3, 9-15- Obietnica odkupienia)

W świecie stworzonym przez Boga pojawił się szatan. Wcielił się w węża, by jadem grzechu  zniszczyć dzieło Boże, którem jest człowiek – obraz Boga. Bóg z miłością śpieszy na ratunek upadłym ludziom. Obiecuje im Zbawiciela.

 

2 CZYTANIE  (2 Kor 4, 13 – 5, 1 - Nadzieja apostolskiego życia)

Paweł przemówił, gdy uwierzył w Chrystusa. Ukazywał Go poganom jako jedynego Zbawiciela od szatana, grzechu i śmierci wiecznej.

 

3 CZYTANIE (Mk 3, 20-35 - Szatan został pokonany)

Wrogowie Chrystusa – to ludzie, których szatan opętał ciemnością wszelkiego zła, w tym pychą, kłamstwem, nienawiścią. Ludzie poddani jego władzy przypisują Jezusowi to, czego w Nim nie ma. Ci ludzie nie są Jezusowi Matką, bratem i siostrą. Są nimi ci, którzy pełnią wolę Bożą.

 

ZACHOWAJ W SERCU

Szatan okupuje świat i rozsnuwa w nim ciemności zła.Co osiągnął w raju? Skłócił ludzi z Bogiem i ze sobą. Doprowadził ich do stanu wojny domowej. Zbawiciel przyszedł, by robić swoje, a ludzkość tonie nadał  w ciemności zła. Brakuje jej  odwagi, jaką wykazał się nawrócony Paweł z Tarsu. Kiedy uwierzył w Chrystusa, głosił Go poganom takim, jakim Go poznał pod murami Damaszku. Gdy przyjął chrzest żadna siła nie powstrzymała go od głoszenia prawdy, że Jezus jest jedynym Zbawicielem człowieka. Łaska Chrystusa przemieniła człowieka, który jeszcze niedawno był zaciekłym prześladowcą chrześcijan.

Łaska Zbawiciela nadal spływa na świat, lecz ludziom brakuje odwagi i czułości, by otworzyć serce Jezusowi. Przed laty Fiodor Dostojewski włożył w usta księcia Myszkina, bohatera „Idioty” słowa „Piękno zbawi świat” i miał na myśli to Piękno, którym jest Jezus Chrystus. Dziś świat odrzuca Jezusa i Jego Kościół, zatruwając umysły ludzi wymyśloną w gabinetach ideologią ekologizmu, genderyzmu, nieograniczonej ludzkiej samowoli.

Uwierz w Chrystusa, jak Paweł i głoś go zatrutym świeckością Europejczykom.

             Ks. Ignacy Pawlus SDS

 

UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Cały Kościół i parafia, do której należę też, jest duchową rodziną Jezusa Chrystusa. W duchowe pokrewieństwo z Nim wszedłeś przez chrzest święty. Jego dzisiejsze pytanie:«Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» odnosi się do ciebie. Należysz do Jego duchowej rodziny, jeśli w codzienności spełniasz wolę Jego Niebieskiego Ojca. Tym samym stawiasz czoła szatanowi, złemu okupantowi świata stworzonego przez Boga dla dobra ludzi.                                                       

                                                                                                                          Duszpasterz

HUMOR NA NIEDZIELĘ

Na budowie:- Panie majster łopata mi się połamała!-To oprzyj się o betoniarkę! @@@Dyrektor do pracownika:- Panie, pan wszystko robi powoli - powoli pan myśli, powoli pisze, powoli mówi, powoli się porusza! Czy jest coś, co robi pan szybko?- Tak, szybko się męczę...@@@ Szef pyta sekretarki: - Czy wysłała pani fax do Kowalskiego? - Tak wysłałam. - To niech wyśle pani jeszcze do Nowackiego. - Ale szefie, my nie mamy więcej faxów!@@@ Do zegarmistrza przychodzi klient z reklamacją:- Proszę pana, on teraz tyka!- To chyba właśnie o to chodzi...- Niezupełnie. Gdy go przyniosłem do naprawy, to był barometr...

 

MYŚL DNIA

„W myślach o Bogu

i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój,

którego daremnie szukałem w życiu.”

(Św. Brat Albert Chmielowski)